Ring til os

Fjernsupport

Klik her for at hente

(fjernsupport ydes kun efter aftale)

Kontrolpanel

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for enhver aftale som indgås med Internet 123. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse at samtlige forretningsbetingelser overholdes.

Når kunden afgiver en bestilling hos Internet 123, indgås en bindende aftale mellem kunden og Internet 123. Ved bestilling giver kunden samtykke til at Internet 123 straks kan gå i gang med effektueringen af ordren. Kun myndige personer kan blive kunder, derfor forudsætter Internet 123 at kunden er myndig, når pågældende tegner abonnement eller opretter et domæne hos Internet 123. Der kan kun bestilles via online-systemet.

Særligt vedr. fortrydelse: Kunden har i forbrugerforhold normalt 14 dages fortrydelsesret fra bestillingstidspunktet, dette ophører dog i det øjeblik Internet 123 opretter kundens konto, da produkter og ydelser hos Internet 123 er specielt tilpassede til kunden, og er derfor ikke omfattet af almindelig fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4, § 12, stk. 2.

Det påhviler kunden at tilse at materiale som ligger på Internet 123 servere eller egne servere hostet af Internet 123, skal overholde dansk lov om ophavsret og må ikke krænke tredjemands rettigheder. Det er derfor ikke tilladt at disse servere indeholder nogen form for racistisk, pædofilt, eller andet ulovligt materiale. På webhoteller og resellerløsninger er det ligeledes ikke tilladt at have erotisk, pornografisk eller andet stødende materiale uanset om dette skulle være lovligt eller ulovligt materiale. Materiale af ovenstående karakter må heller ikke fremvises via hjemmesiden.

Internet 123 forbeholder sig ret til at definere, hvorvidt materialet har en sådan kontroversiel beskaffenhed. I disse tilfælde kan Internet 123 til enhver tid og med øjeblikkelig virkning ophæve eller suspendere abonnementet uden tilbagebetaling af eventuelt forudbetalt leje. Internet 123 kan ikke gøres ansvarlig eller idømmes erstatningsansvar for brud på ovenstående, eller for kundens bortvisning og ophør af den indgåede aftale.

Internet 123 fungerer ikke som ekstra harddiskplads til lagring af store datafiler i form af programmer, lydfiler, videofiler og lignende (zip, mp3, jpg, mov, mv.), men som fremvisningsplads. Derfor er det ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download uden forud indgået aftale herom. Det er heller ikke tilladt at benytte servicen(webhotellet) som en backupløsning med materiale der ikke er tiltænkt offentliggørelse via servicen(webhotellet) (inden for en overskuelig periode). Ved overtrædelse forbeholder Internet 123 sig retten til at lukke webhotellet uden forudgående varsel og særskilt fakturerer for trafikforbruget som følge af ovenstående. Eventuel resterende, forudbetalt abonnement refunderes ikke. Internet 123 forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om overtrædelse har fundet sted eller ej.

Det er ikke tilladt at have konstant upload til FTP´en med eks. webcams. Det er ikke tilladt at have et konstant load på serveren i form af scripts, eller scripts som kan misbruges af udefra kommende hackere – dette gælder både bevidst eller ubevidst misbrug. Overtrædelse af ovenstående regler medfører lukning uden forudgående varsel fra Internet 123’s systemadministrator.

Som beskrevet i Markedsføringslovens §6a, så må kunden ikke benytte sit abonnement hos Internet 123 til at udsende SPAM. Såfremt det konstateres at kunden har udsendt SPAM, kan Internet 123 ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel, og stille kunden erstatningsansvarlig overfor Internet 123’s eventuelle tab og sagsanlæg som følge heraf.

Det er ikke tilladt at benytte Internet 123 mailservere til at udbyde diverse mailtjenester hvor brugere kan købe mailkonti eller opføre mailtjenester som hotmail.com eller lignende, eller i øvrigt videresælge ydelser (plads og mail) uden tilladelse fra Internet 123.

For kunder der har egen server placeret hos Internt 123, herunder lejede servere og virtuelle servere, er kunden selv ansvarlig for driften, medmindre andet er aftalt med Internet 123. Backup af serveren er ikke inkluderet. Kunden er selv ansvarlig for backup af serveren. Der kan dog aftales ugentlig eller daglig backup af servere med Internet 123. De løbende sikkerhedsopdateringer af serveren er kunden selv ansvarlig for, med mindre andet er aftalt med Internet 123.

Ændring af abonnement

Et abonnement kan til enhver tid ændres til en abonnementstype til en højere pris (opgradering). Det forudbetalte abonnement vil herved blive modregnet i prisen på det nye abonnement. Opgradering af abonnement koster som udgangspunkt ikke gebyr.

Opgraderes der fra en abonnementstype til en anden (f.eks. fra webhotel til server), skal kunden betale for oprettelsegebyr af den nye abonnementstype.

Ændring til en abonnementstype med en lavere pris (nedgradering) kan kun ske med udgangen af abonnementsperioden. Anmodning om nedgradering skal være Internet 123 i hænde senest 30 dage før udløb af nuværende abonnementsperiode. Ved nedgraderinger før udløb af abonnementsperioden, sker der ikke refundering af evt. for meget indbetalt abonnement.

Internet 123 forbeholder sig retten til, uden forvarsel, at ændre på de i abonnement nævnte muligheder, tjenester, priser og betingelser, i fald det vurderes nødvendigt af hensyn til lovgivning, datasikkerhed eller lignende. Ændringer vil være gældende 45 dage efter offentliggørelse på Internet 123s hjemmeside.

Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementsperiode.

Kundeoplysninger

I forbindelse med Kundens køb vil Internet 123 naturligvis registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og email. Internet 123’s behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger og følger vores fortrolighedspolitik. Se også vores Fortrolighedspolitik.

Kunden er forpligtet til løbende, at meddele Internet 123 om eventuelle ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller email adresse. Manglende meddelelse til Internet 123 om ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller email vil blive anset som væsentlig misligholdelse af Kundens forpligtelser i henhold til forretningsbetingelserne og berettige Leverandøren til øjeblikkelig ophævelse af aftalen.

Henvendelser til dig via elektroniske medier

Du giver med aftalen dit samtykke til at Internet 123 må kontakte dig elektronisk, som på fx. mail med nødvendige informationer vedr. dit webhotel. Det kan f.eks. være informationer om diskforbrug eller sikkerhedsproblemer eller lign.

Nyhedsbrev tilmeldes også ved bestilling. Du kan naturligvis framelde dig dette helt via dit kundelogin såfremt det ønskes.

Support

For at vi kan yde dig support når du har brug for det giver du med aftalen her dit samtykke til at vi løbende indsamler information til det formål, herunder gemmer logfiler som kan være nødvendige for at hjælpe dig, og som er nødvendige for at køre webhotellet.

Ansvar

Det påhviler kunden selv at vedligeholde sine kontaktoplysninger, således at Internet 123 altid er i stand til at kontakte kunden ved udebleven betaling, ændring af login, suspendering af website, m.m. Dette skal ske via Kunde Login eller ved skriftlig henvendelse pr. brev eller fax med angivelse af brugernavn og password for kontoen hos Internet 123.

Det er kundens eget ansvar at der ikke forefindes ulovligt materiale på Internet 123’s servere, dette være sig tekster, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Endvidere er det kundens ansvar at det lagrede materiale følger den danske lovgivning samt overholder etiske regler omkring Internettet. Internet 123 fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte eller indirekte tab grundet systemfejl, strømsvigt eller andet udefra kommende forhold eller lignende. Den enkelte kunde bærer selv ansvaret for at have sikkerhedskopi af materialet fra kundens server eller hjemmeside.

Internet 123 er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tabt arbejdsfortjeneste, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Internet 123 har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Internet 123 kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Internet 123 er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade, eller andet udefra kommende forhold. Dette gælder selv om Internet 123 er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Internet 123’s funktioner.

Kunden påtager sig at skadesløsholde, forsvare og godtgøre TLD-administratoren og Internet 123 samt disses ansatte mod alle sådanne krav, tab, forpligtelser, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og retslige udgifter), som måtte udspringe af eller have forbindelse til registreringen af domænenavnet.

Fri trafik
(fair usage)

Internet 123 har som udgangspunkt fri trafik for webhoteller, dog vil en grov udnyttelse af dette medføre fjernelse fra Internet 123’s servere. Dette er gældende, hvis man bruger mere trafik end hvad der kan betragtes som rimeligt til drift af en hjemmeside. Såfremt kundens trafik forstyrrer andre, har Internet 123 ret til at lukke kundens webhotel uden varsel og/eller ret til at opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Internet 123 har ret til enerådigt at vurdere, om overtrædelse har fundet sted eller ej. Ved lukning af kundens webhotel refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.

Betalingsbetingelser

Abonnementer faktureres forud for 12 måneder. 30 dage før udløb vil abonnementet automatisk blive fornyet med en ny 12 måneders periode, medmindre skriftlig opsigelse eller opsigelse via Kunde Login er sket mindst 30 dage før udløb. Ved overskridelse af betalingsfristen vil Internet 123 påføre rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Er beløbet ikke blevet indfriet efter anden rykker vil Internet 123 sende sagen videre til vores advokat som vil inddrive beløbet via rettens vej. Overdragelse til advokat vil påføre deres konto yderligere omkostninger.

Bemærk at kunden har pligt til at holde sine kontaktoplysninger opdaterede. Fakturaer sendes til den registrerede emailadresse, med mindre kunden i sit Kunde Login har valgt at få fakturaen tilsendt med post, bankoverførsel eller EAN mod betaling af faktureringsgebyr DKK 25,- inklusive moms. Betaling med dankort, visa-dankort og edankort er gratis. Alle andre betalingskort pålægges gebyr på kr. 25,-. Abonnementet skal betales ca. 30 dage forud for næste periodes start. Faktura udsendes normalt ca. 45 dage før næste periodes start.

Betaling kan ske via tilføjet betalingskort til din løsning. Beløbet for dit abonnement bliver hævet tidligst på forfaldsdato eller den af kunden oplyste dato. Vi informerer pr. email såfremt der ikke kan trækkes på det oplyste betalingskort. Men det er kundens ansvar at have et gyldigt kort for at abonnementet forlænges automatisk. Kunden kan til en hver tid fjerne eller tilføje betalingskort.Kvittering for dette træk sendes pr. email med link til faktura.

Løsningen kan ændres så der ikke skal betales forud. Dette betyder at kunden selv er ansvarlig for at forny webhotellet inden perioden udløber. Der sendes en påmindelse om dette ca. 45 dage før løsningen slettes, og en besked igen når webhotellet slettes. Genoprettelser for webhoteller som er slette som følge af manglende betaling, faktureres med DKK 620,- inkl. moms (DKK 496,- ekskl. moms).

I tilfælde af manglende betaling af abonnement eller andre ydelser har Internet 123 ret til at suspendere det pågældende webhotel eller ydelsen, indtil betalingen har fundet sted. Internet 123 har ret til at kræve et genåbningsgebyr på kr. 100,- inklusive moms efter en suspendering ved manglende betaling. Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt.

Såfremt betaling er udeblevet i mere end 12 måneder fra forfaldsdato, kan Internet 123 lukke og slette webhotellet/serveren uden forudgående varsel.

Domæner

Internet 123 tilstræber at igangsætte registreringen eller flytningen inden for 1-2 arbejdsdage, så snart det aftalte registreringsgebyr/flytningsgebyr er modtaget. Internet 123 fralægger sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at registrering på grund af ekspeditionsfejl eller lignende ikke er sket med tilstrækkelig hurtighed eller slet ikke er sket. Internet 123 tilbagebetaler hverken registreringsgebyr eller flytningsgebyr for domæner som er sendt til registrering eller flytning og som ikke kunne gennemføres grundet manglende handlinger fra kundens side.

Kunden er selv forpligtet til senest 8 dage efter bestilling at kontrollere at registreringen har fundet sted

og herefter straks underrette Internet 123, såfremt registrering ikke er sket. Kontrollen af registreringen kan ske via Internet 123’s domæne check eller ved brug af andet værktøj.

Domæner registreres efter først til mølle princippet og Internet 123 kan derfor ikke gøres ansvarlig, hvis domænet er registreret til tredjemand.

Efter at Internet 123 har indsendt et .dk-domæne til registrering, vil domænet ikke være anvendeligt før DK-Hostmaster har modtaget en aktivering/godkendelse fra registranten. DK-Hostmaster sender en registerudskrift pr. brev som indeholder DK-handle og pinkode til registranten. Registranten bliver bedt om at aktivere sit domænenavn via DK-Hostmasters hjemmeside. Hvis ikke et domænenavn bliver aktiveret inden 2 måneder, udsender DK-Hostmaster et varsel pr. brev til registranten. I brevet gives 1 måneds frist til aktivering af domænet. Efter fristens udløb slettes domænet uden yderligere varsel.

For domæner registreret under .dk er der inkluderet 1 års afgift ved registreringen. Herefter udsendes en faktura fra DK-Hostmaster som pt. udgør kr. 45,- inklusive moms hvert år for opretholdelsen af domænet. Betales denne afgift ikke vil domænet blive slettet fra dk-zonen. Det er kundens eget ansvar at DK-Hostmaster har de korrekte kontaktoplysninger hvortil de kan sende faktura. Der henvises i øvrigt til DIFO’s gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk. Registreringer af .dk domæner tager normalt 1 til 2 arbejdsdage at gennemføre. Flytninger af .dk domæner tager normalt 1 til 5 arbejdsdage at gennemføre.

Ved flytning af .dk-domæner skal DK-Hostmaster have registreret en gyldig e-mailadresse for registranten og/eller den fuldmægtige af domænet før domænet kan flyttes. Det er kundens ansvar at de e-mailadresser DK-Hostmaster har registreret på domænet altid er korrekte. Findes disse e-mailadresser ikke, eller er de ikke korrekte skal DK-Hostmaster kontaktes af kunden for at opfylde kravene.

For andre end .dk domænenavne f.eks. .com, .net, .org, .biz, .eu, .nu etc., henvises til det enkelte top-level-domæners gældende regler. Ved registrering eller flytning af disse domæner er det ikke normal procedure at der skal foreligge en underskrevet attest. Det kan dog i enkeltstående tilfælde være nødvendigt. I sådanne tilfælde vil kunden blive kontaktet af Internet 123 for nærmere information. På disse domæner faktureres årsafgiften af Internet 123 med mindre andet er aftalt. Manglende betaling af årsafgiften vil betyde sletning af domænet uden forudgående varsel. Faktura for årsgebyr sendes pr. mail til den mailadresse kunden til enhver tid har stående i Kunde Login. Internet 123 kan ikke gøres ansvarlig, såfremt kunden ikke modtager denne faktura, da det til enhver tid er kundens pligt at sørge for, at det er den korrekte mailadresse som er angivet i Kunde Login hos Internet 123 og at der på denne mailadresse kan modtages post fra Internet 123.

Kunden kan til en hver tid selv overtage årsafgiften af domænet dog skal dette ske i følge aftale med Internet 123. I de tilfælde hvor Internet 123 står for årsafgiften gælder samme opsigelsesfrist som for webhoteller.

Bemærk at udløbsdatoen på domænenavnet kan være forskelligt fra webhotellets udløbsdato. Registreringer af disse domæner tager normalt 1-2 arbejdsdage at gennemføre. Flytninger af disse domæner tager normalt mellem 2 til 7 arbejdsdage at gennemføre. I enkeltstående tilfælde kan flytningsprocessen tage længere tid, især hvis oplysningerne på domænet er fejlbehæftede.

Internet 123 kan ikke stilles til ansvar hvis en domæneregistrering eller -flytning tager længere tid end forventet da disse skal igennem en top-level-domæne registrator. Ved flytninger af andre domæner end .dk skal flytning desuden igennem, og oftest godkendes af de tidligere kontakter og top-level-domæne registrator.

Internet 123 stiller sin domæne check til rådighed for kundens undersøgelse af, om et domænenavn er ledigt. Internet 123 indestår ikke for, at et domænenavn, der er blevet accepteret af domæne checkeren, rent faktisk kan registreres.

Ved fejlbestilte domæner (f.eks. stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetaler Internet 123 ikke registreringsgebyret til kunden. Internet 123 vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt Internet 123 selv foretager fejlbestilling af et domænenavn, vil Internet 123 enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af andet domænenavn.

Internet 123 tilbyder ligeledes registrering af .dk, .com og .net etc. domæner der indeholder specielle tegn som æ, ø og å. Registreringen sker i henhold til gældende regler fra ICANN, Verisign og DK-Hostmaster. Der kan ikke garanteres for fuld funktionalitet på domæner med specielle tegn, herunder specielt mailanvendelse og CMS systemer.

Kunden er selv ansvarlig for, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle rettigheder. Idet registreringsprocessen foregår automatisk, kan Internet 123 ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab herved.

Opsigelse

Såvel kunden som Internet 123 er berettiget til med 30 dages skriftligt varsel inden udløb af abonnement at opsige aftalen. Er det kunden som opsiger aftalen sker dette uden tilbagebetaling af evt. resterende abonnement. Sker dette ikke, gælder aftalen for endnu en periode. Hvis kunden ikke overholder Internet 123 handelsbetingelser, kan Internet 123 dog opsige abonnementet med øjeblikkeligt varsel uden tilbagebetaling af evt. resterende abonnement.

Opsigelse skal ske skriftligt ved oplysning af både brugernavn og adgangskode, eller via Kunde Login under funktioner – opsigelse.

Så snart en opsigelse er registreret hos Internet 123, vil kunden kunne se det under kundens Kunde Login hos Internet 123. Hvis en opsigelse ikke er synlig i Kunde Login, skal kunden foretage en ny opsigelse.

Scripts og programmer

Ved webhoteller med egen CGI/PHP-adgang vil der løbende blive foretaget en vurdering af scripts/programmers funktion, for at vurdere om disse eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet vil disse scripts/programmer blive fjernet i samråd med kunden.

Afvigelser

Hvis der skriftligt aftales noget der er i strid med de her nævnte handelsbetingelser, vil det være det i abonnementsaftalen aftalte der er gældende frem for handelsbetingelserne.

Værneting

Enhver tvist i denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

Opdateret 29. marts 2021.

tidligere versioner:

  1. 10. oktober 2018.
  2. maj 2018.
  3. oktober 2013.
  4. juni 2012.
  5. marts 2009.
  6. juli 2006